STADGAR

Stadgar, de interna regler som gäller för föreningar och stiftelser.


§1 Namn
Föreningens namn är Cancerhjälpen. Föreningen är obunden i partipolitiskt och religiöst avseende. Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelse.

§2 Syfte
Föreningen skall verka för en förbättring av levnadsvillkoren för cancerdrabbade barn och vuxna samt se till att bidra med medel för ökad trivsel för cancerpatienter på svenska sjukhus och behandlingshem.
Detta kan t ex ske genom:
– hjälp till rehabiliteringsresor inom landet för de
cancerdrabbade och eventuellt medföljande.
– att sprida information gällande levnadsvillkoren
för dem som insjuknat i cancer.
– att i mån av ekonomiska resurser även stödja
forskning.

§3 Hemort
Föreningens hemort är Stockholm. Lokalavdelningar kan bildas i andra delar av landet.

§4 Medlemskap
Medlemsavgiften fastställes av årsmötet och gäller ett år, betalningsmånaden oräknad. Medlem som ej betalt ny årsavgift senast tre månader efter tolv månadersperiodens utgång, anses ha begärt utträde.

§5 Ekonomi
Cancerhjälpen skall bedriva insamling.

§6 Styrelse
Föreningen leds av en styrelse, som skall bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter varav en ordförande samt 2 suppleanter. Ordföranden väljs av årsmötet på ett år. Övriga ordinarie ledamöter och suppleanter väljs på två år. Mandattiden löper från ett ordinarie årsmöte till 1:a alternativt 2:a kommande ordinarie årsmöte. Föreningen tecknas av ordföranden i förening med minst en av de ordinarie ledamöterna i styrelsen. Ordföranden tillsammans med styrelsen äger rätt att förordna en eller flera personer inom styrelsen att teckna föreningen firma.

Styrelsen får anställa erforderliga tjänstemän för föreningens verksamhet.
Styrelsen äger rätt att tillsätta kommittéer för speciella ändamål vari även andra än föreningens medlemmar ingå.
Styrelsen sammanträder minst en gång per halvår och anses vara beslutsför om minst två ledamöter är
närvarande. Varje ledamot har en röst. Såsom styrelsens beslut gäller den mening varom de flesta närvarande förena sig. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.
2017

§7 Räkenskaper och revision
Föreningens verksamhetsår omfattar kalenderår. För granskning av föreningens verksamhet och räkenskaper utser varje årsmöte en auktoriserad och godkänd revisor.

§8 Årsmöte
Årsmötet hålles varje år senast den sista april året efter räkenskapsårets utgång, av styrelsen bestämd tid och plats. Skriftlig kallelse skall utfärdas av styrelsen och genom dess försorg tillsättas varje medlem minst 14 dagar i förväg. Erforderliga årsmöteshandlingar skall bifogas. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före ordinarie årsmöte. Styrelsen äger rätt att utlysa extra årsmöte om revisor
eller en tredjedel av antalet medlemmar så begär. Vid extra årsmöte må ej andra frågor upptas än dem som angetts i kallelsen till det extra årsmötet.


På ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera
protokollet. Justeringsmännen skall tillika vara rösträknare.
3 Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig ordning.
4 Justering av röstlängd.
5 Styrelsens verksamhet- och resultatrapport.
6 Revisionsberättelsen.
7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8 Fastställande av årsavgift för det kommande
kalenderåret.
9 Fastställande av styrelsearvode.
10 Motioner som styrelsen har hänskjutit till årsmötet.
11 Fastställande av antal ordinarie styrelseledamöter och
suppleanter.
12 Val av ordförande för ett år.
13 Val av styrelseledamöter för två år.
14 Val av suppleanter för två år.
15 Val av revisor.
16 Val av valberedning för ett år.
17 Övriga frågor.

Rösträtt vid årsmötet har den som betalt medlemsavgift enligt §4 och inom bestämd tid anmält sin avsikt att närvara vid mötet. Mötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande
på mötet. Beslut fattas med bifallsrop (acklamation ) eller om så begärs efter omröstning (votering ). Med undantag för det i 9§ och 10§ nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den som erhållit högsta antalet röster är vald oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet angivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet givna röster.
Omröstning sker öppet. Beslut bekräftas med klubbslag

§9 Stadgeändring
För giltigt beslut om ändring av dessa stadgar fodras att beslut därom fattas på ordinarie årsmöte eller extra ordinarie möte med föreningens medlemmar samt att beslutet därom skall bifallas av minst två tredjedelars majoritet.

§10 Upplösande
Beslut om föreningens upplösande skall fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ett ordinarie årsmöte, samt att beslutet därom skall bifallas av minst 4/5 av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Vid det andra årsmötet skall jämväl beslutas om överförandet
av föreningens tillgångar till jämförlig ideell förening eller stiftelse.

Cancerhjälpen - 90 04 37-5

Vår verksamhet - en riksorganisation

Cancerhjälpen är en ideell riksorganisation med 90-konto som arbetar utan vinstintressen.

Vår organisation är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag för att kunna finansiera hjälpen till cancersjuka barn och vuxna. Inga fonder eller statliga bidrag finns att tillgå.
Insamlade medel fördelas mellan barn och vuxna och även till trivsel- och projektbidrag.
Hjälpen är öppen och inget krav på medlemskap finns för att beviljas bidrag, vi har heller aldrig några ansökningsstopp utan arbetar året om.