§ l Namn
Föreningens namn är Cancerhjälpen. Föreningen är obunden i partipolitiskt och
religiöst avseende.

§2 Syfte
Föreningen skall verka för en förbättring av levnadsvillkoren för och reaktivering av cancerdrabbade, samt se till att bidra med medel till inköp av sjukhusutrustning till svenska sjukhus och behandlingshem.
Detta kan t ex ske genom:
hjälp till rehabiliterings- och rekreationsresor såväl inom som utom landet för de cancerdrabbade och eventuellt medföljande.
hjälp till anskaffande av sjukhusutrustning utöver vad samhället ställer till
förfogande.
att förbättra patientmiljön vid sjukvårdsinrättningar.
att i mån av ekonomiska resurser även stödja forskning.

§ 3 Hemort
Föreningens hemort är Stockholm. Lokalavdelningar kan bildas i andra delar av landet.

§ 4 Medlemskap
Medlemsavgiften fastställes av årsmötet och gäller ett år, betalningsmånaden räknas. Medlem som ej betalt ny årsavgift senast tre månader efter tolvmånadersperiodens utgång, anses ha begärt utträde.

§ 5 Ekonomi
Cancerhjälpen skall bedriva insamling.

§ 6 Styrelse
Föreningen leds av en styrelse, som skall bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter varav en ordförande samt 2 suppleanter. Ordföranden väljs av årsmötet på ett år. Övriga ordinarie ledamöter och suppleanter väljs på två år. Mandattiden löper från ett ordinarie årsmöte till l:a alternativt 2:a kommande ordinarie årsmöte. Föreningen tecknas av ordföranden i förening med minst en av de ordinarie ledamöterna i styrelsen. Ordföranden tillsammans med styrelsen äger rätt att förordna en eller flera personer inom styrelsen att teckna föreningen firma. Styrelsen får anställa erforderliga tjänstemän för föreningens verksamhet. Styrelse äger rätt att tillsätta kommittéer för speciella ändamål vari även andra än föreningens medlemmar ingå. Styrelsen sammanträder minst en gång per halvår och anses vara beslutsför om minst två ledamöter är närvarande. Varje ledamot har en röst. Såsom styrelsens beslut gäller den mening varom de flesta närvarande förena sig. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§ 7 Räkenskaper och revision
Föreningens verksamhetsår omfattar kalenderår. För granskning av föreningens verksamhet och räkenskaper utser varje årsmöte en auktoriserad och godkänd revisor.

§ 8 Årsmöte
Årsmöte hålles varje år senast den sista april året efter räkenskapsårets utgång, av styrelsen bestämd tid och plats. Skriftlig kallelse skall utfärdas av styrelsen och genom dess försorg tillställas varje medlem minst 14 dagar i förväg. Erforderliga årsmöteshandlingar skall bifogas. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före ordinarie årsmöte. Styrelsen äger rätt att utlysa extra årsmöte om revisor eller en tredjedel av antalet medlemmar så begär. Vid extra årsmöte må ej andra frågor upptas än dem som angetts i kallelsen till det extra årsmötet.

På ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.
Justeringsmännen skall tillika vara rösträknare.
3 Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig ordning.
4 Justering av röstlängd.
5 Styrelsens verksamhet- och resultatrapport.
6 Revisionsberättelsen.
7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8 Fastställande av årsavgift för det kommande kalenderåret.
9 Fastställande av styrelsearvode.
10 Motioner som styrelsen har hänskjutit till årsmötet.
11 Fastställande av antal ordinarie styrelseledamöter och suppleanter.
12 Val av ordförande för ett år.
13 Val av styrelseledamöter för två år.
14 Val av suppleanter för två år.
15 Val av revisor.
16 Val av valberedning för ett är.
17 Övriga frågor.
Rösträtt vid årsmötet har den som betalt medlemsavgift enligt § 4 och inom
bestämd tid anmält sin avsikt att närvara vid mötet.
§ 9 Stadgeändring
För giltigt beslut om ändring av dessa stadgar fodras, att beslut därom fattas på ordinarie årsmöte eller extra ordinarie möte med föreningens medlemmar samt att beslutet därom skall bifallas av minst två tredjedelars majoritet.

§ 10 Upplösande
Beslut om föreningens upplösande skall fattas vid två på varandra följande årsmöte varav det ena skall vara ett ordinarie årsmöte, samt att beslutet därom skall bifallas av minst 4/5 av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Vid det andra årsmötet skall jämväl beslutas om överförandet av föreningens tillgångar till jämförlig ideell förening eller stiftelse.