§1 Namn
Föreningens namn är Cancerhjälpen. Föreningen är
obunden i partipolitiskt och religiöst avseende.
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra
årsmöte och styrelse.

§2 Syfte
Föreningen skall verka för en förbättring av levnads-
villkoren för cancerdrabbade barn och vuxna samt
se till att bidra med medel för ökad trivsel för cancer-
patienter på svenska sjukhus och behandlingshem.

Detta kan t ex ske genom:
–  hjälp till rehabiliteringsresor inom landet för de
cancerdrabbade och eventuellt medföljande.
–  att sprida information gällande levnadsvillkoren
för dem som insjuknat i cancer.
–  att i mån av ekonomiska resurser även stödja
forskning.

§3 Hemort
Föreningens hemort är Stockholm. Lokalavdelningar
kan bildas i andra delar av landet.

§4 Medlemskap
Medlemsavgiften fastställes av årsmötet och gäller
ett år, betalnings- månaden oräknad. Medlem som
ej betalt ny årsavgift senast tre månader efter tolv
månadersperiodens utgång, anses ha begärt utträde.

§5 Ekonomi
Cancerhjälpen skall bedriva insamling.

§6 Styrelse
Föreningen leds av en styrelse, som skall bestå av
lägst 3 och högst  9 ledamöter varav en ordförande
samt 2 suppleanter.

Ordföranden väljs av årsmötet på ett år. Övriga ordi-
narie ledamöter och suppleanter väljs på två år.

Mandattiden löper från ett ordinarie årsmöte till 1:a
alternativt 2:a kommande ordinarie årsmöte.

Föreningen tecknas av ordföranden i förening med
minst en av de ordinarie ledamöterna i styrelsen.

Ordföranden tillsammans med styrelsen äger rätt att
förordna en eller flera personer inom styrelsen att
teckna föreningen firma.

Styrelsen får anställa erforderliga tjänstemän för
föreningens verksamhet.

Styrelsen äger rätt att tillsätta kommittéer för speciella
ändamål vari även andra än föreningens medlemmar
ingå.

Styrelsen sammanträder minst en gång per halvår och
anses vara beslutsför om minst två ledamöter är
närvarande.

Varje ledamot har en röst. Såsom styrelsens beslut
gäller den mening varom de flesta närvarande förena
sig. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

2017

§7 Räkenskaper och revision
Föreningens verksamhetsår omfattar kalenderår. För
granskning av föreningens verksamhet och räkenskaper
utser varje årsmöte en auktoriserad och godkänd revisor.

§8 Årsmöte
Årsmötet hålles varje år senast den sista april året efter
räkenskapsårets utgång, av styrelsen bestämd tid och plats.
Skriftlig kallelse skall utfärdas av styrelsen och genom dess
försorg tillsättas varje medlem minst 14 dagar i förväg.
Erforderliga årsmöteshandlingar skall bifogas.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en månad
före ordinarie årsmöte.

Styrelsen äger rätt att utlysa extra årsmöte om revisor
eller en tredjedel av antalet medlemmar så begär. Vid
extra årsmöte må ej andra frågor upptas än dem som
angetts i kallelsen till det extra årsmötet.

På ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera
protokollet. Justeringsmännen skall tillika vara rösträknare.
3 Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig ordning.
4 Justering av röstlängd.
5 Styrelsens verksamhet- och resultatrapport.
6 Revisionsberättelsen.
7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8 Fastställande av årsavgift för det kommande
kalenderåret.
9 Fastställande av styrelsearvode.
10 Motioner som styrelsen har hänskjutit till årsmötet.
11 Fastställande av antal ordinarie styrelseledamöter och
suppleanter.
12 Val av ordförande för ett år.
13 Val av styrelseledamöter för två år.
14 Val av suppleanter för två år.
15 Val av revisor.
16 Val av valberedning för ett år.
17 Övriga frågor.
Rösträtt vid årsmötet har den som betalt medlemsavgift
enligt §4 och inom bestämd tid anmält sin avsikt att närvara vid mötet.
Mötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande
på mötet. Beslut fattas med bifallsrop (acklamation ) eller om så
begärs efter omröstning (votering ). Med undantag för det i 9§ och 10§
nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.
Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs
genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den som
erhållit högsta antalet röster är vald oberoende av hur dessa röster för-
håller sig till antalet angivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs
absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet givna röster.
Omröstning sker öppet. Beslut bekräftas med klubbslag

§9 Stadgeändring
För giltigt beslut om ändring av dessa stadgar fodras att beslut
därom fattas på ordinarie årsmöte eller extra ordinarie möte med
föreningens medlemmar samt att beslutet därom skall bifallas av
minst två tredjedelars majoritet.

§10 Upplösande
Beslut om föreningens upplösande skall fattas vid två på
varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ett
ordinarie årsmöte, samt att beslutet därom skall bifallas av
minst 4/5 av de närvarande röstberättigade medlemmarna.
Vid det andra årsmötet skall jämväl beslutas om överförandet
av föreningens tillgångar till jämförlig ideell förening eller
stiftelse.